Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem firmy WOJKOM jest
Wojciech Dębek z siedzibą w Bartoszycach, zwany dalej „Administratorem” i będący
jednocześnie Usługodawcą firmy WOJKOM.
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta)/Użytkownika są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym
dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie
z prawem.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
– Nawiązanie kontaktu między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na
świadczeniu Usług Fotograficznych oraz w celach marketingowych.
– Prezentacja portfolio Usługodawcy, które prezentuje poziom i zakres wykonywanych Usług
Fotograficznych.
– Umieszczanie treści interesujących i atrakcyjnych dla Usługobiorców (Klientów).
Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych, o których
mowa jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę
www.marifoto.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
smartfona – w zależności z jakiego urządzenia odwiedzono stronę).
Strona internetowa może wykorzystywać pliki Cookies w celu poprawy komfortu
użytkowania strony oraz w celu tworzenia statystyk, które umożliwiają Usługodawcy
ulepszanie zawartości jego strony.
W ramach stronny mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne”
oraz „stałe”. Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub
do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie uniemożliwić zapisywanie plików Cookies za
pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym
może na stałe odmówić używania plików Cookies. Ponadto już utworzone pliki Cookies mogą
zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub
innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach
internetowych.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę
(Klienta) w celu zlecenia Usługi Fotograficznej Usługodawcy. Podstawą przetwarzania danych
osobowych Usługobiorcy (Klienta) jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca
(Klient) jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Usługobiorca (Klient) wyraża na to
zgodę poprzez podpis w wyznaczonym do tego miejscu w umowie.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną
zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy
przetwarzania danych osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan
wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz
ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do galerii internetowych jedynie po podaniu loginu i hasła ustalanego indywidualnie
dla każdego.